صحبت های سرپرست تیم نساجی در خصوص عدم حضور فولاد

صحبت های سرپرست تیم نساجی در مورد عدم حضور تیم فولاد خوزستان در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر