وکیل طلاق توافقی

اقدامات و اختیارات وکیل طلاق تهران : طلاق در لغت یعنی رها نمودن، گشودن گره و در اصطلاح شرعی عبارت است از زایل نمودن پیوند نکاح با صیغه مخصوص.

https://asalaw.co/divorce-lawyer/