آیا خطای ورزشی جرم محسوب میشه؟

خطای ورزشی روعرف و عادت مشخص می‌کنه، اما این عرف بیشتر وقتا به وسیله فدراسیون‌های بین‌المللی تدوین می‌شه. در این مجموعه‌هاست که قواعد بازی‌ها و مسابقات ورزشی اعلام می‌شه و تخلف از اون‌ها خطا تلقی میشه. بنابراین، تقصیر یا خطای ورزشی رو باید تابع قواعد ویژه این حرفه تفسیر کرد.