جویباری: هیچ دستی نیست بخواهد به استقلال کمک کند

نظری جویباری: هیچ دستی نیست که بخواهد به استقلال کمک کند ، هرچقدر بازیهای پرسپولیس بازیهای ملی حساب می شود بازیهای استقلال بازی ملی حساب نمی شود