کلیات نکات احتیاطی بعد از یک جراحی تعویض مفصل ران

این بار دکتر مهرداد منصوری "جراح لگن و مفصل ران" بطور عملی کلیات نکاتی که باید بعد از یک جراحی تعویض مفصل ران رعایت کنید تا مفصل مصنوعی شما سالمتر بماند را با شما در میان میگذارد.