آموزش عملی نرمش های بعد از جراحی تعویض مفصل ران - سخن ابتدایی

دکتر مهرداد منصوری "جراح لگن و مفصل ران" در مورد علل نیاز به انجام نرمش های طبی بعد از انجام یک جراحی تعویض مفصل ران با شما سخن میگوید