نرمش های مرحله چهارم بعد از جراحی تعویض مفصل ران

دکتر مهرداد منصوری "جراح لگن و مفصل ران" بصورت عملی نرمش های پیشرفته بعد از یک جراحی تعویض مفصل ران را به شما آموزش میدهد