آموزش زایمان گاو

زایمان گاو و تولد گوساله به صورت صحیح و سالم از مهم ترین اهداف هر پرورش دهنده گاو شیری محسوب می‌شود چراکه دامدار از طریق فروش گوساله و شیر تولیدی می‌تواند به کسب درآمد بپردازد. در مورد "آبستنی گاو و گوسفند" اینجا کامل توضیح داده‌‌ایم.