دامپروری امید
جعفری
ارائه آموزشات حرفه ای درباره دامپروری و دامداری | معرفی جدیدترین روش های مدیریت شغل پرورش گوسفند | آشنایی با بازار دام زنده

ویدئوهای کانال