افشین پیروانی: از سازمان لیگ ممنونم که باعث شد بدون بازی رسمی به آسیا برویم

از سازمان لیگ ممنونم که باعث شد بدون بازی رسمی به آسیا برویم