برجسته سازی شقیقه با فیلر

✅✅✅✅✅✅
برجسته سازی شقیقه با تزریق ژل .
زیبایی صورت را کامل می کند.
حتما توسط پزشک‌انجام شود.
تلفن ☎️۴۴۴۵۱۶۶۴
https://www.instagram.com/nasime_gharb_clinic/