سوت پایان مسابقه و شادی تراکتورسازی ها

سوت پایان بازی و شادی فوق العاده تراکتوری ها
شادی و مشت های گره کرده ساکت الهامی سرمربی تراکتور