جلسه خصوصی سازی استقلال و پرسپولیس ٢٢ مهر ١٣٩٩

سلطانی فر: استقلال و پرسپولیس در سال های اخیر یک ریال از اعتبارات دولتی استفاده نکرده اند