تصادف خودروی شاسی بلند با کالسکه بچه

خودروی شاسی بلند با کالسکه بچه‌ای که در دست یک مادر چینی بود، برخورد کرد.