خانه متری n میلیون و نیم!

وضعیت قیمت مسکن در ایران با افزایش سرسام آور خود خانه دار شدن را برای بسیاری از افراد دور از دسترس کرده است