فنس چمنی و چمن مصنوعی
۲Hyperchaman
فنس چمن ،پوششی مناسب برای امنیت بصری ساختمان ، جایگزین مناسب و زیبا همیشه سبز به جای ایرانت پلاستیکی * در فضاها و باغ هایی که جهاد اجازه دیوارکشی به منطقه شما نمیدهند شما میتوانید از این محصول استفاده بفرمایید . *ایجاد دیوارکشی بین باغ ها*افزایش طول دیوار در فضاهای شهری و خارج از شهر *افزایش جانپناه در پشت بام یا تراس *ایجاد پوشش همیشه سبز بر روی دیوارهای گلی یا سیمانی
ادامه...

ویدئوهای کانال