آهنگ مازندرانی آی کبوتر آی کبوتر حمید قربانی

تقدیم به نگاه گرمتون "دانلود کامل آهنگ" "دانلود کامل آهنگ"
قسمتی از متن :

آی کبوتر آی کبوتر بزن بالو بزن پر!!
بولتا تو عاملی شهر!
قربون دارمه برسن می یار ور!
مو که مَستی گل بیسیم بیمه پرپر!!
آی کبوتر آی کبوتر بزن بالو بزن پر!