گل پرستان : شاعر حسن اسدی "شبدیز با دکلمه ی علی تنها

گل پرستان


ای نگارستان رویت نوبهارگلپرستان
ای بهارستان کویت لاله زارگلپرستان

نرم نرمک ازجدارساغرِخوشرنگ چشمت
می چکد عطرشرابِ خوشگوارگلپرستان

سینه هایت نرم ونارس.برتن عریان شکفته
می رباید می رباید اختیارِگلپرستان

مهربان!باران برافشان برچمنزارغزل ها
تازبی مهری نخشکدبرگ وبارگلپرستان

دشت رنگین محبت برگریزان باد!بی تو
بی توباغستانِ جنت شوره زارگلپرستان

انتظاروبی قراری.استخوانسوزاست آری
هرگلی روبرنتابد ازقرارِگلپرستان

عندلیبم نوشخندِ لاله هارامی پرستم
حسرت آهنگم نکن ای گلعذارگلپرستان

تانخندی حجله ی شبدیز گلباران نگردد
ای عروس دشت رویا ای نگارگلپرستان


حسن اسدی "شبدیز