صحبت های حسن رنگرز درخصوص کیفیت زمین نساجی

حسن رنگرز مدیرکل ورزش و جوانان مازندران درباره کیفیت بد زمین نساجی توضیحات خود را ارائه می دهد