معرفی کتاب امپراتوری پنبه از اسون بکرت

کتاب غنی و جذاب "اسون بکرت"، روایتی را شرح می دهد که چگونه ، در یک دوره ی بسیار کوتاه ، کارآفرینان و دولتمردان قدرتمند اروپایی از ترکیب گسترش امپراتوری و کار بردگی با ماشین آلات جدید و کارگران مزدی ، مهم ترین صنعت تولیدی دنیا را بازسازی می کنند تا جهان را تغییر دهند. در اینجا داستان این است که چگونه ، قبل از ظهور ماشین آلات در دهه 1780 ، این افراد تجارت و مهارت های باستانی را در آسیا به دست آوردند و آن را با سلب مالکیت سرزمین های قاره ی آمریکا و بردگی کارگران آفریقایی ترکیب کردند تا قلمروهای متفاوتی از پنبه که از هزاره ی پیش وجود داشته است را به شکل اساسی تغییر شکل دهند و اینکه چگونه سرمایه داری صنعتی یک امپراتوری را به وجود آورد و این نیرو چگونه جهان را متحول کرد.

www.vafamedia.ir