اشک‌های دختران استاد شجریان بر سر مزار پدر

اشک‌های دختران استاد محمدرضا شجریان بر سر مزار پدر