مسعود
مسعود
خنک آن قمار بازی که بباخت هر چه بودش. بنماند هیچش الا هوس قمار دگر

ویدئوهای کانال