مراحل عصب کشی

پوسیدگی دندان حذف شده عصب کشی دندان انجام گرفته و بعد از گذاشتن فایبرپست داخل کانال تاج دندان پر میشود .
کلینیک تخصصی دندانپزشکی Dencare تلفن: 02122023658 www.dencareclinic.com