توضیحات سخنگوی فدراسیون درخصوص نامه FIFA و AFC

توضیحات امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال درمورد نامه FIFA و AFC به فدراسیون و درخواست فرصت برای پاسخگویی به این نامه