راه اندازی برج خنک کن

پس از تکمیل نصب سیستم خنک کننده، راه اندازی برج خنک کننده و در سرویس قرار دادن آن ضروری است. http://dama-mehr.ir/fa/news/6 راه اندازی سیستم آب کندانسور شامل سه بخش اساسی است که با الزامات متعدد برای هر یک از اجزای خود همراه است

الف) پمپ کندانسور

کنترل نصب پمپ شامل سوار کردن پمپ، رابطها، لرزه گیرها و لوازم لوله کشی از قبیل
شیر، صافی، گیج های فشار، ترمومتر و غیره.
کنترل محور (شافت پمپ و همراستایی کوپلینگ آن
روغن کاری یا تاقان های محور پمپ طبق دستورات سازنده
روغن کاری یاتاقان های محور موتور طبق دستورات سازنده
چرخاندن محور با دست جهت اطمینان از چرخش آزاد موتور پمپ
کنترل جهت صحیح چرخش محور الکتروپمپ با استارت تقه ای