اقدام فکری و گل محمدی حرفه ای نبود

صحبت های هوشنگ نصیرزاده کارشناس حقوقی فوتبال درباره فسخ قراداد فکری با نساجی و گل محمدی با شهرخودرو