صحبت های هومن افاضلی پیش از بازی با صنعت نفت آبادان

صحبت های هومن افاضلی سرمربی تیم ماشین سازی در کنفرانس مطبوعاتی پیش از بازی مقابل صنعت نفت آبادان