گلهای تیموریان ، ترابی، شجاع و تیام در برترین گلهای لیگ قهرمانان

ویدیو گلهای تیموریان ، ترابی، شجاع و تیام در برترین گلهای یک دهه لیگ قهرمانان