اساسنامه فدراسیون فوتبال توسط فیفا تایید شد

توضیحات براتی، رئیس کمیته حقوقی فدراسیون فوتبال درخصوص تأیید نهایی اساسنامه توسط FIFA