نگاهی به عملکرد آرین روبن پس از بازگشت به فوتبال

امروز آرین روبن بعد ۴۵۶ روز به زمین فوتبال برگشت و برای تیم دوران نوجوانیش خرونینگن به میدان رفت
در دیدار دوستانه روبن برای این تیم به بازی رفت که در دقیقه 30 تعویض شد