حاشیه ‌های بی پاپان فدراسیون فوتبال

فدراسیون فوتبال، سرانجام اساسنامه پر حاشیه خود را پس از کش و قوس‌های فراوان، اصلاح نهایی کرد.

در این اساسنامه تعداد اعضا از ۷۵ به ۸۹ نفر تغییر یافت و محدودیت سنی نامزد‌ها برای ریاست فدراسیون، حذف شد.