اکبر عبدی : به هنرمندان زن نمیدن

اکبر عبدی : همچنان به هنرمندان زن نمیدن چون میگن به یه دونه قانع نیستن