آیا باشگاه پرسپولیس ساختمان خود را از دست می‌دهد؟

آیا سرخپوشان پایتخت هم ساختمان خود را از دست می‌دهند؟