سختی گیر مغناطیسی

سختی گیر مغناطیسی: در چند دهه اخیر تکنولوژی سختی گیری و رسوب زدایی مغناطیسی در صنایع مختلف و به خصوص در حرارت و برودت جایگاه مناسبی پیدا کرده است به طوری که دربسیاری از موارد جایگزین روشهای دیگر که عمدتا شیمیایی هستند، شده است.