صفحه نمایش لمسی شهر هوشمند

این صفحه نمایش ها از تکنولوژی های جدید شهر هوشمند بوده که هر شهر هوشمندی باید داشته باشد.