ممنوعیت ترانس در آمریکا از ابتدای 2018

چربی ترانس در آمریکا ممنوع شد اما در ایران قرار است تا 10 سال آینده حذف شود.

برای اولین بار در ایران، روغن زیروترانس طبیعت