مفهوم طبقه نرم، تفسیر استاندارد 2800

در این مقاله تعریف نا منظمی ارتفاعی سختی جانبی که منجر به وجود امدن طبقه نرم می شود در استاندارد 2800 و آیین نامه طرح لرزه ای امریکا ASCE7 بررسی شده و دلیل عملکرد نامناسب ساختمان های دارای این نا منظمی تحت اثر بار های لرزه ای بیان شده است. شکست این ساختمان ها در شرایط آزمایشگاهی بررسی شده است که در ویدئوی زیر قابل مشاهده است.