مبلمان پارکی، مخصوص بازی کودکان

این وسایل بازی چرخشی از جنس طناب بوده و در پارک کشف سبز هوشتون برای بازی بچه ها طراحی شده است. جزئیات این پارک را می توانید در کارگشا بخوانید.