شهرسازی پاپ آپ

شهرسازی پاپ آپ پروژه های طراحی شهری است که با ایده های نوآورانه شهروندان و توسط خود آنها انجام می شود.