شهر های هوشمند فردا

این ویدئو در خصوص کتابی است که توضیح می دهد آینده شهرهای هوشمند چگونه خواهد بود.