خط آشوب‌های اخیر ایران از کجا هدایت می‌شود؟

خط آشوب‌های اخیر ایران از کجا هدایت می‌شود؟