اقامت در ترکیه

شرایط اقامت در ترکیه
1-اقامت بواسطه ازدواج
2-اقامت بواسطه ثبت شرکت
3-اقامت بواسطه خرید ملک
4- اخذ اقامت کشور ترکیه بدون ثبت شرکت و خرید ملک
و....
اطلاعات در مورد هزینه و مدارک مورد نیاز در لینک زیر :
https://goo.gl/UncSmW
https://goo.gl/bUqX2v
https://goo.gl/T1YbLz
شرکت پارس ترکان
http://parstorkan.com/