یکی نبودن گفتار با کردار (2)

- گاهی اوقات ، آقایان در مقام گفتار و شعار می گویند که هیچ کسی مهمتر از همسرم و خانواده ام در دنیا نیست ، ولی در موقعیتی که پیش می آید ، در مقام عمل بر خلاف گفتن خود عمل می کنند.