استاد علی خلیلی فر | BABANART
استاد علی خلیلی فر | BABANART
رسالت ما توسعه و افزایش ثروت در جامعه هنری است. بهترین و ساده ترین راه کارهای عملی را آموزش می دهیم تا همه هنرمندان عزیزمان در سراسر جهان، موفق، ثروتمند و شاد زندگی کنند. علی خلیلی فربنیانگذار گروه هنری بابانمدیرعامل انتشارات بابان

ویدئوهای کانال