یکی نبودن گفتار با کردار (1)

- هماهنگی بین ارتباطات کلامی و غیر کلامی ؛ ارسال پیام های متضاد و نا هماهنگ می تواند تاثیر مخرب در ارتباط موثر داشته باشد و منشاء سوء تفاهم ها باشد.