ارتودنسی قبل و بعد 6

ارتودنسی می تواند باعث افزایش و یا کاهش برجستگی لب ها شود می توان با در صدی خاص تغییرات را پیش بینی کرد ولی همیشگی نیست دکتر فرهاد صدرالدینی متخصص ارتودنسی www.drsadreddini.ir