پیام های انواع پوشش و آرایش (2)

- گاهی اوقات ، مردم با نوع سر و وضع و پوشش فردی ، قضاوت های گوناگون و یا برداشت های درست و نادرستی می کنند ؛ پوشش و آرایش ممکن است ، باعث تاثیراتی در اطرافیان شود.