پیام های انواع پوشش و آرایش (1)

- افراد در جامعه ، با نوع پوشس و آرایش خود ، پیام های گوناگونی به اطرافیان و دیگران می دهند ، مثلا هر فرد با نوع پوشش خاص خود نشان دهنده این پیام است که مذهبی است یا صاحب تیپ های شخصیتی دیگر ، می باشد ؛ مثلا مردم با توجه به پوشش و حجاب خاص یک زن به او می گویند حزب اللهی و به زنی که وضع و لباس آن دارای پوشش کمتر است می گویند که او بی بند و بار است.