تماس بدنی در ارتباط با دیگران

- تماس بدنی ، یکی از کانال های ارتباطی غیر کلامی است ، که افراد ، عمق محبت و نوع ارادتشان را به طرف مقابل نشان می دهند ؛ هر چه قدر این تماس بدنی بیشتر و بهتر باشد ، نوع صمیمیتشان بیشتر خواهد بود.
- بنابر احادیث و روایات ، دستور اسلام این است که برای ایجاد صمیمیت بیشتر ، هنگام مواجه افراد با هم بعد از دست دادن ، معانقه و بغل کردن را انجام بدهند ، که این باعث نشان دادن محبت یکدیگر به هم خواهد بود.