پرهیز از مبهم بودن در ارتباط با دیگران (2)

- یکی از مهمترین بدبینی همسران نسبت به همدیگر ، مبهم بودن افراد هست ؛ این ابهام اضطراب آور است که باعث کاهش لذت زندگی می شود.